Strona główna (Efekty)

 Ekonomia 

Strona główna  
 
 
Strona główna » Ekonomia » Efekty


 

Efekty

Ekonomia  Efekt zarażenia  Efekty synergii

Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji. Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz.


Efektywny portfel - rodzaj układu struktury aktywów danej firmy, który pozwala na realizację oczekiwanego dochodu, przy ściśle określonym stopniu ryzyka na realizację jak najwyższej stopy dochodu.

Efektywna stopa procentowa
Efektywna stopa procentowa
Liczona jest ona od kwoty kredytu udzielonego, czyli od kapitału, który pozostaje do spłacenia.

Efekty (koszty i korzyści) zewnętrzne
Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, ...

Efektywność i ocena szkoleń pracowników - Końcową fazą cyklu kształcenia i rozwoju kadr jest ocena i kontrola zrealizowanego programu szkolenia. Efektywność działań szkoleniowych określa się w oparciu o badanie opinii szkolonych np.

Efektywność Rynku
(ang. market efficiency)
Stopień, w jakim rynkowe ceny papierów wartościowych odzwierciedlają w sobie wszelkie dostępne informacje mogące mieć wpływ na ich wycenę.

Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate)
Narzędzia
Wydrukuj
Przejdź do forum
Kalkulatory ...

Efektywna stopa podatku
Opis hasła:
Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu.

6. Efektywność logistyki.
7. Wpływ stosowania logistyki na funkcjonowanie rynku.
8. Wal-Mart —przykład wykorzystania logistyki w strategii firmy.

efektywny portfel, ekon. w kategoriach dochodowości i ryzyka portfel inwestycyjny, który charakteryzuje się najwyższą oczekiwaną stopą przychodu dla danego poziomu ryzyka lub najniższym stopniem ryzyka dla danej oczekiwanej stopy przychodu; ...

Efektywność Inwestycji
Cykl materiałów dotyczących oceny efektywności portfela.

Wśród portfeli efektywnych istnieje jeden (może być ich też więcej) portfel o najmniejszym ryzyku spośród ryzyk wszystkich istniejących portfeli. Nazywa się go portfelem minimalnego ryzyka.

Hipoteza Rynku Efektywnego jest najbardziej popularną, akademicką hipotezą na temat natury rynków finansowych. Opiera się ona na dostępie i sposobie wykorzystywania informacji przez inwestorów.

Oprocentowanie efektywne - Słownik finansowy
Oprocentowanie efektywne
Oprocentowanie uwzględniające kapitalizację odsetek. Jest ono liczone najczęściej w wypadku lokat charakteryzujących się różnymi okresami kapitalizacji.

Elektroniczne przelewy a efektywność firmy
Dzięki nowoczesnym usługom finansowym firmy mogą w znaczny sposób poprawić efektywność swojego działania.

Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego
Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych.

efektywna stopa procentowa - stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych).

Efektywna stopa procentowa
Procentowy stosunek cał;kowitego dochodu z aktywów do ich pierwotnej wartoś;ci; efektywna stopa procentowa róż;ni się; od stopy procentowej uwzglę;dnieniem kapitalizacji.
« powrót ...

Efektywność - osiągnięcie wyniku (efektu) przy danym nakładzie związanym ze zużyciem czynników sił wytwórczych.
racjonalność ...

efektywność planu emerytalnego - suma wypłat świadczeń z danego planu emerytalnego w relacji do sumy składek wniesionych do tego planu; wysoka e.p.e. - gdy wysoka suma wypłat; niska e.p.e. - gdy niska suma wypłat.

4.Efektywność funduszy
4. Efektywność funduszy
Jest faktem, że długim terminie fundusze akcji okazują się zazwyczaj bardziej efektywne, niż fundusze lokujące w dłużne papiery wartościowe.

teoria efektywnych rynków (efficient markets theory) - pogląd zakładający, że rynek może odzwierciedlać wszystkie dostępne o nim informacje. W rezultacie dostosowanie do nowej informacji jest niemal natychmiastowe ...

Efektywność ekonomiczna - economic efficiency
rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub określonego przedsięwzięcia, będący wynikiem relacji uzyskiwanych efektów do poniesionych nakładów.

Efektywna stopa procentowa
( ang. effective interest rate ) stosunek całkowitego przychodu z inwestycji finansowej do kapitału początkowego tej inwestycji, wyrażony w procentach, najczęściej w skali jednego roku.

Efektywne pomnażanie oszczędności wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy finansowej, ale także prawidłowego doboru produktów.

Efektywny rynek nieefektywnej wyceny
Przedstawione powy?ej przyk?ady odnosz? si? do szerszej koncepcji wykorzystywania nieefektywnej wyceny instrumentów pochodnych za pomoc? zamykaj?

EFEKTY SYNERGII - suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu.
EFEKTYWNA STOPA PODATKU - iloraz kwoty podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zbiór Efektywny
Utworzony dla określonej populacji papierów wartościowych zbiór portfeli, które dla każdego poziomu ryzyka charakteryzują się najwyższą możliwą do osiągnięcia oczekiwaną stopą zwrotu.
Zbiór Minimalnego Ryzyka ...

- efektywny - popyt na dane dobro to ilość tego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie
- potencjalny - chęć nabycia dobra niepoparta możliwościami finansowymi
Kategorie: ...

obrazuje efektywność spółki w zarządzaniu majątkiem i zdolność do wypracowywania zysków (ROA = zysk netto/aktywa ogółem)
wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) ...

oprocentowanie efektywne
oprocentowanie nominalne
oprocentowanie realne
oprocentowanie stałe
oprocentowanie zmienne ...

KORZYŚCI SKALI PRODUKCJI Obniżenie kosztu jednostkowego, wywołane zwiększe­niem rozmiarów produk­cji, powodujące efekty­wniejsze wykorzystanie istniejących możliwości produkcyjnych.

Redukcja kosztów - wyspecjalizowane firmy outsourcingowe często potrafią obsłużyć dany proces biznesowy znacznie efektywniej, obniżając jego koszt dla przedsiębiorstwa zlecającego.

Zobacz także: Zobacz także: Efekt, Ekonom, Analiza, Kapitał, Sprzedaż

Ekonomia  Efekt zarażenia  Efekty synergii

 
RSS Mobile