Strona główna (Efekty)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Efekty

Ekonomia  Efekt zarażenia  Efekty synergii

Efektywne oszczędzanie na dom
O wybudowaniu rodzinnego domu marzy ogromna liczba Polaków. Zrealizowanie tego marzenia nie jest jednak łatwe - budowa to koszt przynajmniej kilkuset tysięcy złotych, a posiadanie takich środków jest dla wielu osób niewyobrażalnym majątkiem.


Efektywny portfel - rodzaj układu struktury aktywów danej firmy, który pozwala na realizację oczekiwanego dochodu, przy ściśle określonym stopniu ryzyka na realizację jak najwyższej stopy dochodu.

Efektywna stopa procentowa
Efektywna stopa procentowa
Liczona jest ona od kwoty kredytu udzielonego, czyli od kapitału, który pozostaje do spłacenia.

Efekty (koszty i korzyści) zewnętrzne
Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, którzy nie kupują i nie sprzedają tego dobra oraz kiedy ten wpływ nie znajduje pełnego odzwierciedlenia w cenach rynkowych.

Efektywność i ocena szkoleń pracowników - Końcową fazą cyklu kształcenia i rozwoju kadr jest ocena i kontrola zrealizowanego programu szkolenia. Efektywność działań szkoleniowych określa się w oparciu o badanie opinii szkolonych np. na podstawie kwestionariusza ocen.

~wność Rynku
(ang. market efficiency)
Stopień, w jakim rynkowe ceny papierów wartościowych odzwierciedlają w sobie wszelkie dostępne informacje mogące mieć wpływ na ich wycenę.

~wność ekonomiczna systemów informatycznych
Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania ...

~wna stopa procentowa (ang. effective interest rate)
Narzędzia
Wydrukuj
Przejdź do forum
Kalkulatory ...

~wna stopa podatku
Opis hasła:
Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu.

6. ~wność logistyki.
7. Wpływ stosowania logistyki na funkcjonowanie rynku.
8. Wal-Mart —przykład wykorzystania logistyki w strategii firmy.

~wność Inwestycji
Cykl materiałów dotyczących oceny ~wności portfela.

Wśród portfeli ~wnych istnieje jeden (może być ich też więcej) portfel o najmniejszym ryzyku spośród ryzyk wszystkich istniejących portfeli. Nazywa się go portfelem minimalnego ryzyka.

Hipoteza Rynku ~wnego jest najbardziej popularną, akademicką hipotezą na temat natury rynków finansowych. Opiera się ona na dostępie i sposobie wykorzystywania informacji przez inwestorów. Aby istniał rynek ~wny muszą być spełnione poniższe zasady: ...

Oprocentowanie ~wne - Słownik finansowy
Oprocentowanie ~wne
Oprocentowanie uwzględniające kapitalizację odsetek. Jest ono liczone najczęściej w wypadku lokat charakteryzujących się różnymi okresami kapitalizacji.

Metody korygowania ~wności projektu inwestycyjnego
Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku ~wności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych.
Wstępem do zastosowania tych metod jest ustalen (...) [To tylko pierwsze 200 znaków definicji] ...

~wna stopa procentowa - stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych). Obliczając ~wną stopę procentową należy uwzględnić np.

~wność - osiągnięcie wyniku (efektu) przy danym nakładzie związanym ze zużyciem czynników sił wytwórczych.
racjonalność ...

~wność planu emerytalnego - suma wypłat świadczeń z danego planu emerytalnego w relacji do sumy składek wniesionych do tego planu; wysoka e.p.e. - gdy wysoka suma wypłat; niska e.p.e. - gdy niska suma wypłat.

4.~wność funduszy
4. ~wność funduszy
Jest faktem, że długim terminie fundusze akcji okazują się zazwyczaj bardziej ~wne, niż fundusze lokujące w dłużne papiery wartościowe.

teoria ~wnych rynków (efficient markets theory) - pogląd zakładający, że rynek może odzwierciedlać wszystkie dostępne o nim informacje. W rezultacie dostosowanie do nowej informacji jest niemal natychmiastowe ...

~wność ekonomiczna - economic efficiency
rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub określonego przedsięwzięcia, będący wynikiem relacji uzyskiwanych efektów do poniesionych nakładów.

~wna stopa procentowa
( ang. effective interest rate ) stosunek całkowitego przychodu z inwestycji finansowej do kapitału początkowego tej inwestycji, wyrażony w procentach, najczęściej w skali jednego roku.

~wne pomnażanie oszczędności wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy finansowej, ale także prawidłowego doboru produktów. Rynek finansowy jest już na tyle rozwinięty, że przeciętny inwestor może lokować swoje pieniądze praktycznie w każdy rodzaj aktywa na nim występujący.

~wny rynek nieefektywnej wyceny
Przedstawione powy?ej przyk?ady odnosz? si? do szerszej koncepcji wykorzystywania nieefektywnej wyceny instrumentów pochodnych za pomoc? zamykaj?cych ryzyko symultanicznych transakcji tym samym instrumentem na rynku kasowym i terminowym. Minimalizuj?

~ DZIAŁANIA LUDZKIEGO W PROCESIE PRACY - osiągnięcia ludzi zdobyte w pracy.
~ SYNERGII - suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu.
~WNA STOPA PODATKU - iloraz kwoty podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zbiór ~wny
Utworzony dla określonej populacji papierów wartościowych zbiór portfeli, które dla każdego poziomu ryzyka charakteryzują się najwyższą możliwą do osiągnięcia oczekiwaną stopą zwrotu.
Zbiór Minimalnego Ryzyka ...

- ~wny - popyt na dane dobro to ilość tego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie
- potencjalny - chęć nabycia dobra niepoparta możliwościami finansowymi
Kategorie:
- popyt funkcjonalny - wynika z jakości towaru ...

obrazuje ~wność spółki w zarządzaniu majątkiem i zdolność do wypracowywania zysków (ROA = zysk netto/aktywa ogółem)
wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
miernik zysku w odniesieniu do kapitału własnego przedsiębiorstwa (ROE = zysk netto/kapitał własny) ...

oprocentowanie ~wne
oprocentowanie nominalne
oprocentowanie realne
oprocentowanie stałe
oprocentowanie zmienne ...

- Celem sprzężenia różnych systemów informacyjnych dla potrzeb logistyki jest optymalizacja łańcucha dostaw w kontekście redukcji kosztów i międzyczasów operacyjnych, przy jednoczesnym wzroście ~wności działalności logistycznej i jakości usług.

KORZYŚCI SKALI PRODUKCJI Obniżenie kosztu jednostkowego, wywołane zwiększe­niem rozmiarów produk­cji, powodujące ~­wniejsze wykorzystanie istniejących możliwości produkcyjnych.

Redukcja kosztów - wyspecjalizowane firmy outsourcingowe często potrafią obsłużyć dany proces biznesowy znacznie ~wniej, obniżając jego koszt dla przedsiębiorstwa zlecającego. Wynika to z faktu, że firmy te wykorzystując efekt skali, potrafią znacznie obniżyć jednostkowe koszty działalności.

Wskaźniki aktywności (~wności)
Wskaźnik rotacji należności = (przychody ze sprzedaży) / (przeciętny stan należności).
Informuje ile razy przedsiebiorstwo potrafi odtworzyć stan należności, czyli ile razy mogłoby pokryć średnie należności ze swoich przychodów.

Zakłada ona, opierając się na teorii ~wności rynku, że ceny nie podlegają żadnemu prawu serii, zaś dane z przeszłości nie mogą być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego rozwoju sytuacji na rynku. Oczywiście wszyscy są zgodni co do tego, że na rynku występują pewne losowe zmiany kursów.

wpływ określonej praktyki rynkowej na płynność i ~wność działania rynku;
stopień uwzględnienia zasad obrotu występujących na danym rynku oraz umożliwienie uczestnikom rynku podjęcia w odpowiednim czasie właściwych czynności w związku z wywołaną przez tę praktykę zmianą sytuacji rynkowej; ...

Nie bez wpływu na celowość oraz ~wność inwestycji pozostaje także ryzyko prawne, w szczególności związane z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów podatkowych, celnych i innych.

Żarnowski, '~wność giełdowego rynku akcji w Polsce', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Eugene F Fama, 'Efficient Capital Markets: A Review of Empirical Work', Journal of Finance, 1970
L. Chan, N. Jegadeesh, J.

Nadrzędnym celem tego nadzoru jest zapewnienie ~wnego funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony interesów osób, które są uczestnikami tegoż rynku (m.in. poprzez przygotowywanie projektów prawnych).

wiedza, zdolności, sprawność fizyczna i intelektualna, która przyczynia się do ~wności pracy każdego człowieka.

Innymi słowy, aby zwiększyć ~wność Waszych inwestycji samodzielnie odpowiedzcie sobie na pytanie: ile czasu jestem w stanie poświęcić na dokonywanie inwestycji?

Oszczędzanie musi być ~wne i bezpieczne
Powodów do oszczędzania, jest tyle, ilu ludzi - każdy ma przecież wiele marzeń do spełnienia i celów do zrealizowania. Pytanie nie brzmi zatem czy oszczędzać, ale jak to robić ~wnie.
Wielu ... [więcej »] ...

Rentowność kapitału zaangażowanego określa ~wność wykorzystania przez spółkę powierzonych jej kapitałów, bez względu na źródło ich pochodzenia. Ten wskaźnik pozwala na zidentyfikowanie firm najszybciej pomnażających powierzone im środki finansowe.
wskaźnik ROE ...

Makler posiada wiedzę umożliwiającą składanie zleceń na giełdach zgodnie z regułami ich działania lub ~wne wykonanie transakcji, która nie jest giełdowa. W Polsce aby zostać maklerem papierów wartościowych potrzebna jest licencja wydawana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

korzyści skali - ~ polegające na obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia w wyniku wzrostu rozmiarów działalności i w ten sposób zmniejszeniu jednostkowych kosztów stałych.

Jest to możliwe - mimo twierdzeń o ~wności rynku, nie jestem o niej przekonany. Cykle hossy i bessy świadczą o tym najdobitniej. Podczas fazy euforii akcje są sprzedawane kilka razy powyżej wartości księgowej i kilkadziesiąt razy powyżej rocznych zysków.

Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić ~wność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r.
WIG20 ...

Wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane ~wniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Analiza i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, przede wszystkim: rentowności, płynności, ~wności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc.
Annuitetowe raty
Inaczej równe, pojęcie związane z ratami. Rata równa = rata annuitetowa.

Zmiana w procesie produkcyjnym mająca na celu poprawę ~wności.
Rozdzielność majątkowa
Rozłączenie wspólnoty majątkowej małżonków. Potwierdzeniem jest akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Wskaźnik elastyczności krzyżowej - wyraża ona 2 ~ na rynku z chwilą zmiany cen na badane dobro: efekt substytucyjny, efekt dochodowy zmian cen.

Indeks odniesienia - benchmark; indeks, do którego porównuje sie wyniki inwestycyjne funduszu, sł;uż;ą;cy do oceny ~wnoś;ci zarzą;dzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są; ś;rodki funduszu.
Inwestor indywidualny - inwestor bę;dą;cy osoba fizyczna.

Benchmark - wskaźnik będący punktem odniesienia, służący do oceny ~wności zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Dobór instrumentów do portfela decyduje o ~wności funduszu, czyli o tym ile zarobi dla swoich członków. Zarządzanie portfelem, a więc kupowanie, utrzymywanie i sprzedawanie instrumentów finansowych to podstawowy przedmiot działalności otwartego funduszu emerytalnego.

Proces sekurytyzacji pozwala więc zwiększyć ~wność zarządzania finansami w firmie poprzez optymalizację wykorzystania kapitału, przyspieszenie przepływów pieniężnych i zwiększenie przychodów, a także ograniczenie ryzyka kredytowego czy kosztu pozyskiwanego kapitału.

Kluby dały inwestorom możliwość zastanowienia się nad popełnianymi dotychczas błędami. Pozwoliły także wykorzystać dostępne strategie i techniki umożliwiające bardziej ~wnie inwestować dostępne środki . Ważne było także rozłożenie ryzyka, które stało się możliwe poprzez działanie w grupie.

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) - jest to stosunek wielkości zysku netto wypracowanego przez jednostkę do wartości zaangażowanego w firmę majątku. Określa rentowność majątku, czyli ukazuje to czy firma ~wnie nim zarządza. Im wyższy poziom tym lepsza sytuacja firmy.

Pamiętając, że inwestowanie to tylko narzędzie do realizacji celów, zastanówmy się jak sprawić aby to narzędzie było sprawne, najwyższej jakości a co najważniejsze ~wne. Jednocześnie każdy powinien stosować inne narzędzia dopasowane do jego możliwości i potrzeb.

Analiza finansowa
Ma określić, czy warto inwestować w daną firmę kapitał bądź przez udzielenie jej kredytu lub przez wykup akcji. Bada się w niej wynik finansowy, rentowność, ~wność i sytuację majątkową.

Badanie stanów i procesów finansowych przedsiębiorstwa - ma m.in. określić, czy warto inwestować w daną firmę bądź przez udzielenie jej kredytu lub przez wykup akcji. Bada się w niej wynik finansowy, rentowność, ~wność i sytuację majątkową.
Analiza fundamentalna ...

Najprostsze sygnały RVI generuje przecinając poziom 50: od dołu - kupno, od góry - sprzedaż. ~wna strategia wykorzystania wskaźnika jako wskaźnika potwierdzającego została przedstawiona przez samego autora - Donalda Dorsey'a.

Informacje zamieszczone na tej stronie powinny być traktowane w celach informacyjnych.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie przedstawionych materiałów oraz za ~ ich wykorzystania.
Wszelkie prawa zastrzeżone Š 2012
Powered by WordPress.

Z uwagi na pogarszającą się koniunkturę na świecie część banków centralnych zdecydowała się na działania, których intencją było pobudzenie gospodarki. Jednak o ile ich wsparcie prawdopodobnie ujawni się dopiero w długim terminie, o tyle pozytywne ~ są widoczne już teraz ...

MultiTerminal przeznaczony jest do równoczesnego zarządzania wieloma rachunkami, i dlatego najbardziej przydaje się zarządzającym rachunkami inwestorów, a także traderom pracującym z wieloma kontami jednocześnie. Nowy terminal z powodzeniem łączy wspaniałe funkcje, które umożliwiają ~wny ...

dostrzeżenie i sformułowanie problemu, zbieranie informacji dotyczących jego istoty i umożliwiających całościową analizę, proponowanie rozwiązań problemu, ocenę alternatyw i wybór najlepszego rozwiązania, sprawdzanie w fazie realizacji, czy przyjęte rozwiązanie daje w praktyce zamierzone ~.

Poziomy wsparcia lub oporu wyznaczone z pomocą tego narzędzia mogą też posłużyć jako linie obrony dla zleceń stop loss.
Pivot Point z powodzeniem można łączyć z innych technikami. Użycie dodatkowych linii trendu, identyfikacja formacji czy też wskazania oscylatorów, powinno poprawić ~wność ...

Zobacz także: Zobacz także: Efekt, Ekonom, Analiza, Kapitał, Sprzedaż

◄ Efekt zarażenia   Efekty synergii ►
 
RSS Mobile