Strona główna (Efekty)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Efekty

Ekonomia  Efekt zarażenia  Efekty synergii

Efektywność to rezultat podjętych działań, opisany relacją uzyskanych efektów do poniesionych nakładów. Oznacza najlepsze efekty produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji. Efektywność jest przedmiotem wielu dyskusji i analiz.


Efektywny portfel - rodzaj układu struktury aktywów danej firmy, który pozwala na realizację oczekiwanego dochodu, przy ściśle określonym stopniu ryzyka na realizację jak najwyższej stopy dochodu.

Efektywna stopa procentowa
Efektywna stopa procentowa
Liczona jest ona od kwoty kredytu udzielonego, czyli od kapitału, który pozostaje do spłacenia.

Efekty (koszty i korzyści) zewnętrzne
Efekt zewnętrzny występuje wtedy, kiedy produkcja lub konsumpcja dobra bezpośrednio oddziałuje na przedsiębiorstwa lub konsumentów, ...

Efektywność i ocena szkoleń pracowników - Końcową fazą cyklu kształcenia i rozwoju kadr jest ocena i kontrola zrealizowanego programu szkolenia. Efektywność działań szkoleniowych określa się w oparciu o badanie opinii szkolonych np.

Efektywność Rynku
(ang. market efficiency)
Stopień, w jakim rynkowe ceny papierów wartościowych odzwierciedlają w sobie wszelkie dostępne informacje mogące mieć wpływ na ich wycenę.

Efektywna stopa procentowa (ang. effective interest rate)
Narzędzia
Wydrukuj
Przejdź do forum
Kalkulatory ...

Efektywna stopa podatku
Opis hasła:
Iloraz sumy podatku zapłaconego na dochód podlegający opodatkowaniu.

6. Efektywność logistyki.
7. Wpływ stosowania logistyki na funkcjonowanie rynku.
8. Wal-Mart —przykład wykorzystania logistyki w strategii firmy.

Efektywność Inwestycji
Cykl materiałów dotyczących oceny efektywności portfela.

Wśród portfeli efektywnych istnieje jeden (może być ich też więcej) portfel o najmniejszym ryzyku spośród ryzyk wszystkich istniejących portfeli. Nazywa się go portfelem minimalnego ryzyka.

Hipoteza Rynku Efektywnego jest najbardziej popularną, akademicką hipotezą na temat natury rynków finansowych. Opiera się ona na dostępie i sposobie wykorzystywania informacji przez inwestorów.

Oprocentowanie efektywne - Słownik finansowy
Oprocentowanie efektywne
Oprocentowanie uwzględniające kapitalizację odsetek. Jest ono liczone najczęściej w wypadku lokat charakteryzujących się różnymi okresami kapitalizacji.

Elektroniczne przelewy a efektywność firmy
Dzięki nowoczesnym usługom finansowym firmy mogą w znaczny sposób poprawić efektywność swojego działania.

Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego
Metoda ta generalnie polega na korekcie wybranych parametrów rachunku efektywności inwestycji oraz stosowaniu tzw. narzutów procentowych.

efektywna stopa procentowa - stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych).

Efektywność - osiągnięcie wyniku (efektu) przy danym nakładzie związanym ze zużyciem czynników sił wytwórczych.
racjonalność ...

efektywność planu emerytalnego - suma wypłat świadczeń z danego planu emerytalnego w relacji do sumy składek wniesionych do tego planu; wysoka e.p.e. - gdy wysoka suma wypłat; niska e.p.e. - gdy niska suma wypłat.

4.Efektywność funduszy
4. Efektywność funduszy
Jest faktem, że długim terminie fundusze akcji okazują się zazwyczaj bardziej efektywne, niż fundusze lokujące w dłużne papiery wartościowe.

teoria efektywnych rynków (efficient markets theory) - pogląd zakładający, że rynek może odzwierciedlać wszystkie dostępne o nim informacje. W rezultacie dostosowanie do nowej informacji jest niemal natychmiastowe ...

Efektywność ekonomiczna - economic efficiency
rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub określonego przedsięwzięcia, będący wynikiem relacji uzyskiwanych efektów do poniesionych nakładów.

Efektywna stopa procentowa
( ang. effective interest rate ) stosunek całkowitego przychodu z inwestycji finansowej do kapitału początkowego tej inwestycji, wyrażony w procentach, najczęściej w skali jednego roku.

Efektywne pomnażanie oszczędności wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy finansowej, ale także prawidłowego doboru produktów.

Efektywny rynek nieefektywnej wyceny
Przedstawione powy?ej przyk?ady odnosz? si? do szerszej koncepcji wykorzystywania nieefektywnej wyceny instrumentów pochodnych za pomoc? zamykaj?

EFEKTY SYNERGII - suma osiąganej wartości dodanej dzięki fuzji lub przejęciu.
EFEKTYWNA STOPA PODATKU - iloraz kwoty podatku zapłaconego i dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Zbiór Efektywny
Utworzony dla określonej populacji papierów wartościowych zbiór portfeli, które dla każdego poziomu ryzyka charakteryzują się najwyższą możliwą do osiągnięcia oczekiwaną stopą zwrotu.
Zbiór Minimalnego Ryzyka ...

- efektywny - popyt na dane dobro to ilość tego dobra, jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie
- potencjalny - chęć nabycia dobra niepoparta możliwościami finansowymi
Kategorie: ...

obrazuje efektywność spółki w zarządzaniu majątkiem i zdolność do wypracowywania zysków (ROA = zysk netto/aktywa ogółem)
wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) ...

oprocentowanie efektywne
oprocentowanie nominalne
oprocentowanie realne
oprocentowanie stałe
oprocentowanie zmienne ...

- Celem sprzężenia różnych systemów informacyjnych dla potrzeb logistyki jest optymalizacja łańcucha dostaw w kontekście redukcji kosztów i międzyczasów operacyjnych, przy jednoczesnym wzroście efektywności działalności logistycznej i jakości usług.

KORZYŚCI SKALI PRODUKCJI Obniżenie kosztu jednostkowego, wywołane zwiększe­niem rozmiarów produk­cji, powodujące efekty­wniejsze wykorzystanie istniejących możliwości produkcyjnych.

Redukcja kosztów - wyspecjalizowane firmy outsourcingowe często potrafią obsłużyć dany proces biznesowy znacznie efektywniej, obniżając jego koszt dla przedsiębiorstwa zlecającego.

Wskaźniki aktywności (efektywności)
Wskaźnik rotacji należności = (przychody ze sprzedaży) / (przeciętny stan należności).

Zakłada ona, opierając się na teorii efektywności rynku, że ceny nie podlegają żadnemu prawu serii, zaś dane z przeszłości nie mogą być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego rozwoju sytuacji na rynku.

wpływ określonej praktyki rynkowej na płynność i efektywność działania rynku; ...

Nieraz na tym etapie zaczynają pojawiać się małe sukcesy, które dodatkowo motywują tradera, do dalszej pracy i rozwoju, gdyż widzi tkwiący w sobie potencjał, który dobrze wykorzystując można efektywnie rozwinąć.

Nie bez wpływu na celowość oraz efektywność inwestycji pozostaje także ryzyko prawne, w szczególności związane z możliwością zmian uregulowań dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, przepisów dotyczących spółek, ...

Żarnowski, 'Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce', Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Eugene F Fama, 'Efficient Capital Markets: A Review of Empirical Work', Journal of Finance, 1970
L. Chan, N. Jegadeesh, J.

Nadrzędnym celem tego nadzoru jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony interesów osób, które są uczestnikami tegoż rynku (m.in. poprzez przygotowywanie projektów prawnych).

wiedza, zdolności, sprawność fizyczna i intelektualna, która przyczynia się do efektywności pracy każdego człowieka.

Innymi słowy, aby zwiększyć efektywność Waszych inwestycji samodzielnie odpowiedzcie sobie na pytanie: ile czasu jestem w stanie poświęcić na dokonywanie inwestycji?

Oszczędzanie musi być efektywne i bezpieczne
Powodów do oszczędzania, jest tyle, ilu ludzi - każdy ma przecież wiele marzeń do spełnienia i celów do zrealizowania. Pytanie nie brzmi zatem czy oszczędzać, ale jak to robić efektywnie.

Rentowność kapitału zaangażowanego określa efektywność wykorzystania przez spółkę powierzonych jej kapitałów, bez względu na źródło ich pochodzenia.

korzyści skali - efekty polegające na obniżeniu jednostkowych kosztów wytworzenia w wyniku wzrostu rozmiarów działalności i w ten sposób zmniejszeniu jednostkowych kosztów stałych.

Jest to możliwe - mimo twierdzeń o efektywności rynku, nie jestem o niej przekonany. Cykle hossy i bessy świadczą o tym najdobitniej.

Subindeksy WIG-u, pozwalające ocenić efektywność inwestowania w spółki z różnych sektorów gospodarczych. Datą bazową subindeksów sektorowych jest 31.12.1998 r.
WIG20 ...

Wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną tam zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Zmiana w procesie produkcyjnym mająca na celu poprawę efektywności.
Rozdzielność majątkowa
Rozłączenie wspólnoty majątkowej małżonków. Potwierdzeniem jest akt notarialny lub orzeczenie sądu.

Strategiczne pytania stawiane przez jej przedstawicieli to: co, ile, w jaki sposób i dla kogo produkować, by uzyskać największą efektywność ekonomiczną mierzoną stosunkiem nakładów do efektów; główny nurt badań ekonomicznych obejmuje mikroekonomię, ...

Wskaźnik elastyczności krzyżowej - wyraża ona 2 efekty na rynku z chwilą zmiany cen na badane dobro: efekt substytucyjny, efekt dochodowy zmian cen.

Benchmark - indeks odniesienia, do którego porównuje się; wyniki inwestycyjne funduszu, sł;uż;ą;cy do oceny efektywnoś;ci zarzą;dzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są; ś;rodki funduszu.
C ...

Benchmark - wskaźnik będący punktem odniesienia, służący do oceny efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Analiza i szacowanie sytuacji podmiotu gospodarczego w wielu zakresach, przede wszystkim: rentowności, płynności, efektywności gospodarowania, możliwości obsługi zadłużenia, sytuacji majątkowej, etc.

Dobór instrumentów do portfela decyduje o efektywności funduszu, czyli o tym ile zarobi dla swoich członków.

Proces sekurytyzacji pozwala więc zwiększyć efektywność zarządzania finansami w firmie poprzez optymalizację wykorzystania kapitału, przyspieszenie przepływów pieniężnych i zwiększenie przychodów, ...

Pozwoliły także wykorzystać dostępne strategie i techniki umożliwiające bardziej efektywnie inwestować dostępne środki . Ważne było także rozłożenie ryzyka, które stało się możliwe poprzez działanie w grupie.

ROA (wskaźnik rentowności aktywów) - jest to stosunek wielkości zysku netto wypracowanego przez jednostkę do wartości zaangażowanego w firmę majątku. Określa rentowność majątku, czyli ukazuje to czy firma efektywnie nim zarządza.

Pamiętając, że inwestowanie to tylko narzędzie do realizacji celów, zastanówmy się jak sprawić aby to narzędzie było sprawne, najwyższej jakości a co najważniejsze efektywne.

Analiza finansowa
Ma określić, czy warto inwestować w daną firmę kapitał bądź przez udzielenie jej kredytu lub przez wykup akcji. Bada się w niej wynik finansowy, rentowność, efektywność i sytuację majątkową.

Najprostsze sygnały RVI generuje przecinając poziom 50: od dołu - kupno, od góry - sprzedaż. Efektywna strategia wykorzystania wskaźnika jako wskaźnika potwierdzającego została przedstawiona przez samego autora - Donalda Dorsey'a.

Badanie stanów i procesów finansowych przedsiębiorstwa - ma m.in. określić, czy warto inwestować w daną firmę bądź przez udzielenie jej kredytu lub przez wykup akcji. Bada się w niej wynik finansowy, rentowność, efektywność i sytuację majątkową.

Informacje zamieszczone na tej stronie powinny być traktowane w celach informacyjnych.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie przedstawionych materiałów oraz za efekty ich wykorzystania.
Wszelkie prawa zastrzeżone Š 2012 ...

zarządzania wieloma rachunkami, i dlatego najbardziej przydaje się zarządzającym rachunkami inwestorów, a także traderom pracującym z wieloma kontami jednocześnie. Nowy terminal z powodzeniem łączy wspaniałe funkcje, które umożliwiają efektywny ...

informacji dotyczących jego istoty i umożliwiających całościową analizę, proponowanie rozwiązań problemu, ocenę alternatyw i wybór najlepszego rozwiązania, sprawdzanie w fazie realizacji, czy przyjęte rozwiązanie daje w praktyce zamierzone efekty.

Zobacz także: Zobacz także: Efekt, Ekonom, Analiza, Kapitał, Sprzedaż

◄ Efekt zarażenia   Efekty synergii ►
 
RSS Mobile