Strona główna (Kwit depozytowy)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Kwit depozytowy

Ekonomia  Kwit  Kwota

Kwit depozytowy
Charakterystyka
Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu.


Kwit depozytowy - papier wartościowy wystawiany poza granicami kraju, w którym notowane są papiery wartościowe (najczęściej akcje, ale również obligacje i inne papiery wartościowe) będące bazą kwitu depozytowego.

Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego państwa należącego do OECD: ...

zobacz: kwit depozytowy
Terminy bankowe zostały zaczerpnięte ze 'Słownika terminów używanych w bankowości'. Drukowaną wersję tego słownika można zamówić pod adresem bartwyda@polbox.com.pl
Kredyty i pożyczki ...

Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu. Kwity te są emitowane i stanowią przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych.

Kwit depozytowy
Instrument finansowy wystawiany poza granicami kraju, w którym notowane są papiery wartościowe ( akcje, obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw), będące przedmiotem obrotu.

KWIT DEPOZYTOWY - papier wartościowy dokumentujący prawo własności akcji spółki zagranicznej.
KWOTA KOMPENSACYJNA - kwota należna leasingodawcy, jeżeli umowa leasingu wygaśnie przed terminem.

Globalny Kwit Depozytowy. Papier wartościowy, którym obraca się na giełdzie. Nabywcy GDR-ów mają prawo do określonej liczby akcji danej spółki.
Giełda papierów wartościowych ...

Amerykański kwit depozytowy â†'‎ Amerykański certyfikat depozytowy
Analiza rynku â†'‎ Badania marketingowe
Analiza wartości organizacji â†'‎ Analiza wartości
Analiza wskaźnikowa Altmana â†'‎ Wskaźnik Altmana ...

Zobacz także: Zobacz także: Kwit, Depozyt, Papier, Przedmiot, Kapitał

◄ Kwit   Kwota ►
 
RSS Mobile