Strona główna (Kwit depozytowy)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Kwit depozytowy

Ekonomia  Kwit  Kwota

Kwit depozytowy - papier wartościowy emitowany przez instytucję finansową, będący przedmiotem obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych.


Kwit depozytowy
Charakterystyka
Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu. Kwity te są emitowane i stanowią przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych. (W. Dębski, 2003 s.113) ...

Kwit depozytowy to papier wartościowy wystawiony przez instytucję finansową z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego lub innego państwa należącego do OECD: ...

zobacz: kwit depozytowy
Terminy bankowe zostały zaczerpnięte ze 'Słownika terminów używanych w bankowości'. Drukowaną wersję tego słownika można zamówić pod adresem bartwyda@polbox.com.pl
Kredyty i pożyczki ...

Kwit depozytowy jest papierem wartościowym inkorporującym prawo własności do jednej lub wielu akcji spółki, która podlega zdeponowaniu. Kwity te są emitowane i stanowią przedmiot obrotu na zagranicznych rynkach kapitałowych.

~
Instrument finansowy wystawiany poza granicami kraju, w którym notowane są papiery wartościowe ( akcje, obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw), będące przedmiotem obrotu.

~ - papier wartościowy dokumentujący prawo własności akcji spółki zagranicznej.
KWOTA KOMPENSACYJNA - kwota należna leasingodawcy, jeżeli umowa leasingu wygaśnie przed terminem.

Globalny ~. Papier wartościowy, którym obraca się na giełdzie. Nabywcy GDR-ów mają prawo do określonej liczby akcji danej spółki.
Giełda papierów wartościowych ...

Amerykański ~ â†'‎ Amerykański certyfikat depozytowy
Analiza rynku â†'‎ Badania marketingowe
Analiza wartości organizacji â†'‎ Analiza wartości
Analiza wskaźnikowa Altmana â†'‎ Wskaźnik Altmana
Arbitraż â†'‎ Transakcje arbitrażowe ...

American Depository Receipt - Amerykański ~
Arbitraż
Jednoczesne kupno i sprzedaż papierów wartościowych po dwóch różnych cenach i na dwóch różnych rynkach, w celu uzyskania zysku bez ryzyka ...

Zobacz także: Zobacz także: Kwit, Depozyt, Papier, Przedmiot, Kapitał

◄ Kwit   Kwota ►
 
RSS Mobile