Strona główna (Renta)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Renta

Ekonomia  Remitent  Renta ekonomiczna

Renta różniczkowa II - forma renty gruntowej powstająca w wyniku nadwyżki zysków u właścicieli gruntów, których urodzajność gleb zwiększyła się na skutek poczynienia dodatkowych nakładów kapitałowych (np. poprzez nawożenie, meliorację itp.).
Renta różniczkowa I
Renta różniczkowa ...


Renta hipoteczna (Equity Release)
Renta hipoteczna (Equity Release)
Renta hipoteczna stanowi mechanizm przekształcania wartości pieniężnej domu w źródło dochodów i płatności kapitałowych. Źródło: European Commission Green Paper: Mortgage Credit in UE; Brussels, 19.07.2005 ...

Renta szkoleniowa
Przyznawana jest na okres 6 miesięcy na wniosek starosty, z możliwością przedłużenia do 30 miesięcy.

Rys.1. Renta Ekonomiczna (gruntowa)
Załóżmy, że pracownik A jest skłonny pracować za 10 złotych za godzinę, a pracownik B za 15 złotych za godzinę. Pracodawca potrzebujący dwóch pracowników zapłaci obu 15 zł za godzinę. Wówczas pracownik A otrzymuje rentę ekonomiczną w wysokości 5 złotych/godz.

Renta kapitałowa (renta wieczysta) - długoterminowy lokacyjny papier wartościowy. W zamian za wniesienie określonego kapitału do banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego jest wypłacana w formie odsetek renta.

5.Czy ~ chorobowa wliczana do stażu uprawniającego do emerytury?
5. Czy ~ chorobowa wliczana do stażu uprawniającego do emerytury?

~ - To szereg równych płatności, równych kwot w równych odstępach czasu przez określony czas. Wyróżniamy rentę: - zwykła, inaczej odroczoną, jest to płatność...
Dyskonto - Dyskontowanie jest odwrotnością kapitalizacji, czyli szukaniem obecnej wartości przyszłych (oczekiwanych) dochodów.

~ wieczysta
Strumień równych płatności mogących trwać przez nieograniczony czas.
Rynek kapitałowy ...

absolutna ~ gruntowa - absolute land rent
" Wstecz
" poprzedni następny ...

Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek zarządu.

NADWYŻKA (~) KONSUMENTA Różnica między najwyższą ceną, którą konsument skłonny jest zapłacić za pewną ilość dobra A, w przypadku pilnej potrzeby nabycia tego dobra, a ceną rzeczywiście zapłaconą.

o zmianie ustawy o emeryturach i ~ch z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, emerytury i renty podlegają okresowej waloryzacji od 1 marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, ...

: wartość pieniądza w czasie, wartość przyszła i bieżąca, płatności - ~ (regulowana z góry i z dołu), wartość bieżąca rent (+ przykład), koszt kapitału (+ przykłady), model CAPM (+ przykład), średni ważony koszt kapitału (+ przykład), metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, ...

Dziś kontra jutro, czyli ~ hipoteczna vs. odwrócona hipoteka
Jednym spośród dostępnych obecnie w Polsce produktów finansowych pozwalających na wydatne podniesienie emerytury są renty hipoteczne. Niebawem także mają pojawić się tzw. odwrócone hipoteki.

Emerytura, do której ZUS ustalił prawo na podstawie ustawy o emeryturach i ~ch z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Emitent
Podmiot emitujący (wystawiający) papiery wartościowe we własnym imieniu.

Co to są klauzule społeczne i jakie mają umocowanie prawne?
Klauzule społeczne są warunkami realizacji zamówienia kontraktowanego w rygorze zamówień publicznych. Warunki te pozwalają na realizację celów społecznych, ale nie mogą dyskryminować żadnego ofe~.

Taka wyłączność sponsorów na dużych imprezach sportowych od lat budzi kontrowersje. Podobnie było, gdy zdecydowano, że sponsorem mistrzostw świata FIFA do 2014 r. będzie Visa. Za sprawą oburzonego konku~ firmy MasterCard kontrakt trafił nawet do sądu. Wyszło wtedy na jaw wiele nieścisłości.

Charakteryzuje się powszechnym dostępem do państwowego szkolnictwa i służby zdrowia, osłonami socjalnymi w postaci ulg różnego rodzaju, zasiłkami dla bezrobotnych, budownictwem komunalnym, wyższymi emeryturami i ~mi, dotacjami do eksportu itp. Wydatki socjalne finansowane są wysokimi podatkami.

Strategia ta polega na kształtowaniu kosztów jednostkowych poniżej poziomu kosztów najważniejszego konku~ oraz na realizacji polityki względnie niskich cen. Aby to osiągnąć konieczne jest:
- ograniczenie asortymentowe
- agresywne kształtowanie instrumentarium polityki zbytu ...

Zobacz także: Zobacz także: Ekonom, Okres, System, Produkt, Koszt

◄ Remitent   Renta ekonomiczna ►
 
RSS Mobile