Strona główna (Siła nabywcza)

 Ekonomia 

Wszystko, o czym już zawsze chcieliście wiedzieć.
  » »
 
   

Siła nabywcza

Ekonomia  Short position  Siła nabywcza pieniądza

Siła nabywcza pieniądza.
Jest to wskaźnik ilości dóbr, które można nabyć za jednostkę pieniężną, np. 1 zł.
Kiedy rośnie cena dobra, spada siła nabywcza pieniądza, np. za 1 zł. możemy nabyć mniej dóbr.


Siła nabywcza pieniądza - wartość pieniądza określona możliwością zakupu różnych produktów.

Siła nabywcza - buying power
wartość pieniądza mierzona dobrami i usługami, jakie mogą być za te pieniądze nabyte; skłonność konsumentów do zakupu dóbr i usług w ramach posiadanych przez nich zasobów pieniężnych oraz ich skłonność do zakupu na kredyt.
[J. Penc]
" Wstecz ...

SIŁA NABYWCZA
ilość towarów otrzymywanych za jednostkę pieniądza;
Waluta (currency) ...

ę siła nabywcza wsi i spowodowało to spadek zapotrzebowania na produkty przemysłowe. W związku z czym zamykano fabryki, zwalniano robotników, którzy automatycznie ograniczyli zakup produktów rolnych. Spadały ceny zbóż, zmniejszała się produkcja węgla, stali.

- środek przechowywania bogactwa - czasowe odkładanie siły nabywczej - aby miało to sens musi być stabilna ~ pieniądza
Rodzaje pieniądza: ...

Pojawił się atrakcyjny produkt konkurencyjny.
Zmniejszyła się ~ konsumentów.
Opracowanie planu badań.
Plan badań musi uwzględniać przeprowadzenie kolejno badań poszukiwawczych, opisowych i przyczynowo-skutkowych.

Spada natomiast opłacalność importu, gdyż cena towar z zagranicy jest wyższa (lub, innymi słowy - spada ~ pieniądza krajowego). Po operacji dewaluacji należy oczekiwać wzrostu inflacji w kraju.

Do tego dochodzi jeszcze zjawisko inflacji, kiedy maleje ~ danej waluty.
Kiedy inwestowanie stanowi jedno z głównych bądź główne źródło dochodu, należy rozpatrzyć prowadzenie rachunków w paru różnych walutach. Niektórzy brokerzy oferują w tym celu możliwość zakładania paru subkont.

Niestety, po kilku latach wycofany kapitał w kwocie nominalnej nie ma już takiej wartości, jak w dniu jego zainwestowania. ~ otrzymanej kwoty będzie zależeć od stopy inflacji w okresie inwestowania. Ponadto zamrażając kapitał na kilka lat tracimy wiele okazji inwestycyjnych.

Wybierając lokatę powinniśmy więc dokładnie policzyć, czy zamiast kilkuprocentowego zysku z lokaty w rzeczywistości nasze oszczędności nie zmniejszą się i zamiast gwarantowanej ochrony kapitału, ~ zgromadzonej sumy będzie mniejsza.
Powiązane wpisy: ...

uwzględnianiu inflacji w określaniu realnych zmian wartości i koncentrowaniu się na wartościach nominalnych a nie wielkościach realnych. Przykładowo osoba podlegająca iluzji pieniądza będzie zadowolona ze wzrostu swojego wynagrodzenia o 5 % przy 10 % inflacji, mimo iż rzeczywista ~ ...


- Płaca realna to rzeczywista ~ otrzymywanej płacy, czyli ilość towarów i usług, które można za nią kupić. Zmiany poziomu płac realnych oblicza się poprzez odliczenie od zmian płac nominalnych tempa wzrostu cen (inflacji).

Ma miejsce gdy ~ dochodu
z inwestycji zmienia się znacznie na skutek zmian stopy inflacji.
Ryzyko płynności
Polegająca na niemożliwości kupna lub sprzedaży instrumentu bez znaczącego wpływu na jego cenę.
Ryzyko walutowe
Dotyczy obligacji denominowanych w walutach obcych.

Zobacz także: Zobacz także: Kapitał, Poziom, Produkt, Towar, Ekonom

◄ Short position   Siła nabywcza pieniądza ►
 
RSS Mobile